Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE NR 16 UL. K. MAKUSZYŃSKIEGO 9 75-442 KOSZALIN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Przedszkole nr 16 w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Czerwińska.
 • E-mail: biuro@przedszkole16.koszalin.pl
 • Telefon: 94 345 26 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7; 75-007 Koszalin
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 94 34 88 600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren Przedszkola nr 16 w Koszalinie ogrodzony jest płotem. Są dwie furtki i brama wjazdowa od ul. Okulickiego, którą można podjechać pod samo wejście do budynku. Brak jest parkingu bezpośrednio przy przedszkolu oraz wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym i jedynym wejściem do budynku są dwa schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do poruszania się dla osób na wózkach inwalidzkich. Nie otwierają się automatycznie tylko klamką. Przy drugich drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się dzwonek. Te drzwi również nie otwierają się automatycznie tylko klamką. W budynku po lewej stronie znajduje się kancelaria dyrektora, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Nie ma obniżonych lad. Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. W budynku przedszkola nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

W całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza, dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących. Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać
z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Przedszkolu nr 16 w Koszalinie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu (z wyłączeniem sytuacji nagłych) listownie, e-mailem na adres: biuro@przedszkole16.koszalin.pl lub poprzez inną osobę telefonicznie pod nr tel. 94 345 26 16.

Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. wybraną metodę komunikowania się,
 5. informację na temat sprawy załatwianej w przedszkolu przez osobę uprawnioną
  (w przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy).