obrazek-wazka.jpg        

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- luty

 1. W karnawale
 2. Mroźne krainy
 3. Bezpieczne ferie
 4. Płynie Wisła, płynie

OBSZAR FIZYCZNY

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków
 • prawidłowe reagowanie ruchem na tempo i dynamikę utworu
 • rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie korony metodą orgiami
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych na sali i na świeżym powietrzu
 • zwiększanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami – także nieprzyjemnymi
 • wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia
 • szacunek dla emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej
 • prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • współdziałanie z dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań
 • obdarzanie uwagą innych osób

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądziewykazywanie tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku

 • wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka i Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych
 • kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”, „n”, „N”
 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów
 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów
 • poznanie zapisu liczby „0”
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania
 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”
 • poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów
 • analiza i synteza prostych fonetycznie słów, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami
 • formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi
 • określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty
 • uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim

 

„Nasza Wisła” Tomasz Plebański

Gdzie ma źródło? Niech pomyślę... J
ak to gdzie? To jasne! W Wiśle!
Wkrótce Kraków mija żwawo.
Potem wita się z Warszawą.
Jeszcze Toruń, Gdańsk, Pomorze,
 bo tam wpływa w Bałtyk, w morze.
 I to jest już cały bieg
tej królowej polskich rzek.

„Zimowe zabawy” muzyka i słowa: Renata Szczypior

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!
Ta zima wcale nie jest zła!
Tańczy śnieg wokół nas;
zimowych zabaw czas!
1. Para nart, kijki dwa,
gogle też narciarz ma.
 Taki sprzęt to nie żart:
narciarz biegnie już na start
. Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha… /bis/
 2. Co za wdzięk, co za styl,
 łyżwa w przód, łyżwa w tył,
łyżwa w tył, łyżwa w przód…
 Ale śliski jest ten lód!
 Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha… /bis