obraz_2021-03-19_100222.png

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – luty

Krąg tematyczny:Polarna wyprawa(I tydzień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.
 • rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę,
 • kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń,
 • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność,
 • wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem,
 • wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów,
 • poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”,
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie,
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =,
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw,
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3., 4., 8.

 

Krąg tematyczny:Na wiślanym szlaku (II tydzień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych,
 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru,
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygranąkształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak),
 • kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki,
 • kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy,
 • doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności.

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach,
 • poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach,
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu),
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter,
 • wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej,
 • doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji,
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”,
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci,
 • wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb,
 • doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar,
 • doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 6., 8.

 

Krąg tematyczny: Sztuka blisko nas (III tydzień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru,
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką,
 • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój,
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych,
 • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury,
 • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki.

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura,
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych,
 • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”,
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter,
 • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem,
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych,
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje,
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę,
 • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów,
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

Krąg tematyczny:Recepta na zdrowie (IV tydzień)

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach,
 • wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu,
 • doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów,
 • wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych,
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie.

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy,
 • wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań.

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji,
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.,
 • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu,
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter,
 • kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów,
 • doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby,
 • kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”,
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9,
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym,
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych.

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 8.

 

WIERSZ: „Bal przebierańców” – Agnieszka Frączek

W naszej sali do rytmiki

tańczy tygrys! Strasznie dziki!!!

Obok bryka rycerz w zbroi

(wcale zwierza się nie boi),

z kąta lew nieśmiało zerka,

podrygując w rytm oberka.

Słoń Trąbalski uciekł z zoo –

z Calineczką pląsa w koło,

Reksio urwał się ze smyczy:

– Grajcie głośniej! Głośniej! – krzyczy.

Pszczółka sunie po parkiecie,

za nią pędzi wilk w berecie,

bałwan gna przez środek sali,

spieszy się... O! Zgubił szalik!

Nawet wiedźma się nie dąsa,

tylko z Kotem w Butach pląsa.

Ale cóż to? Niespodzianka!

Słoń Trąbalski ma nos Franka!

Kot prócz butów wdział rajstopki

(takie jak Gabrysi – w kropki),

tygrys na dwóch łapach kroczy,

a wśród prążków ma… warkoczyk!

Z taką frotką kolorową

jak u Kasi, daję słowo!

Bałwan zgrabnie robi szpagat

(tak potrafi tylko Aga!),

wiedźma zaś na nogach nosi…

Rety! To są kapcie Zosi!

Jędza Zosię nam porwała?!!!

Nie… To Zosia się przebrała.

Dokleiła sobie nochal

(ależ sprytna jest ta Zocha!),

wzięła miotłę, wdziała czapę,

długą suknię całą z łatek

i babciny gruby szal.

Bo dziś jest w przedszkolu bal.


PIOSENKA:  „Tęczowy Bal” – A. Skorupka, D. Gellner

 1. W bucikach ze srebra,

w bucikach ze złota,

w szumiących sukienkach

jak w lekkich obłokach,

tańczymy wesoło

raz tam, a raz tu,

na balu tęczowym,

na balu ze snu!

Ref.  I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

Rycerze, księżniczki, i śmiechy, i gwar,

i tyle tańczy par.

I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

I walczyk, walczyk, walczyk ten

przepływa jak sen.

 1. Tęczowe balony

spadają na głowy,

a my się bawimy

na balu tęczowym.

Bajkowa orkiestra

do tańca nam gra,

turlają się nutki

i dźwięki ze szkła.

Ref.  I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

Rycerze, księżniczki, i śmiechy, i gwar,

i tyle tańczy par

Ref. I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

I walczyk, walczyk, walczyk ten

przepływa jak sen.