,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

                                                                                                                                                                                                       Robert Fulghum

 

Przedszkole nr 16 działa od 08 września 1975 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Koszalin. Mieści się przy ulicy K. Makuszyńskiego 9. Położone jest na Osiedlu Wańkowicza pośród zielonej przestrzeni otaczającego parku, co stwarza przyjazne warunki do zabawy i wypoczynku. Duży ogród przedszkolny sprzyja bezpiecznej i radosnej zabawie, a plac zabaw wyposażony w funkcjonalny i kolorowy sprzęt rekreacyjny, zgodny z wymogami bezpieczeństwa, twórczemu rozwojowi dzieci. Przedszkole posiada siedem sal dydaktycznych. Opieką, edukacją i wychowaniem obejmuje dzieci 3-6 letnie.

Misją przedszkola jest wychowanie człowieka otwartego na świat, umiejącego znaleźć w nim swoje miejsce, przedsiębiorczego, zaradnego, pogodnego, aktywnego i twórczego, wszechstronnie rozwiniętego, radzącego sobie z niepowodzeniami, przygotowanego do życia w rodzinie i społeczeństwie, świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.

Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz właściwe przygotowanie do nauki w szkole.

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Pracują w Radzie Rodziców. Biorą udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym, warsztatach tematycznych i okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Placówka bierze udział w akcjach charytatywnych. Przedszkole organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości, warsztaty świąteczne, święta rodzinne, konkursy i akcje prozdrowotne, zajęcia otwarte, wycieczki. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, innymi placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Kadra pedagogiczna podnosi jakość swojej pracy i pracy przedszkola. Opracowuje i realizuje programy własne i innowacje pedagogiczne. Zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Wzbogaca swoją wiedzę, doskonali zawodowo. Dba o wszechstronny rozwój dziecka, wspiera jego indywidualne  potrzeby, aktywność i wrodzone predyspozycje. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

Zapewniamy bezpieczną oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zabawie, profesjonalną kadrę pedagogiczną, nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne. Uczymy tolerancji, życzliwości, szacunku, wrażliwości i niesienia pomocy innym, współdziałania, poczucia własnej wartości. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, stosując nowatorskie metody pracy. W przedszkolu dzieci traktowane są z życzliwością, szanowana jest ich godność, przestrzegane są prawa dziecka. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w uroczystościach i spotkaniach przedszkolnych, licznych konkursach, przeglądach i zawodach zarówno na szczeblu przedszkolnym jak i ogólnopolskim. Uczą się i bawią, są aktywne ruchowo, tworzą i eksperymentują, rozwijają swoje zainteresowania i muzykują. W placówce odbywają się zajęcia dodatkowe zgodnie z zaleceniami poradni oraz zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców. Realizowane są różne programy, projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne.

Adekwatnie do rozpoznawanych potrzeb i możliwości dzieci, przedszkole organizuje zajęcia:

I. Edukacyjne:

a) rozwijające umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia z wykorzystaniem: wiatraka matematycznego, mat i materiałów do kodowania, ozobotów, darów Froebla

b) gry w szachy,

c) nauki języka angielskiego,

d) ekologiczne,

e) promujące zdrowy tryb życia,

f) profilaktyczne,

g) warsztaty; wycieczki i wyprawy edukacyjne; wyjścia i spacery,

II. Rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

a) plastyczne, teatralne, z wykorzystaniem programów i projektów edukacyjnych,

b) wyjazdy do teatru, kina, teatrzyki w przedszkolu,

c) muzyczne z wykorzystaniem metody „kolorowych dźwięków”, instrumentów oraz audycji umuzykalniających i koncertów,

d) spotkania z Panią Nutką,

e) zajęcia ogólnorozwojowe z elementami jogi,

 III. Specjalistyczne

a) logopedyczne,

b) korekcyjno – kompensacyjne,

c) rewalidacyjne,

d) rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne.