obrazek-zuk.gif

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Kochamy Cię, Polsko!
 2. Dbamy o bezpieczeństwo
 3. Deszczem malowane
 4. Nasze emocje

Zadania:

 • Rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają je wszyscy ludzie
 • Umacnianie więzi z grupą przedszkolną
 • Odczuwanie radości ze wspólnego działania i tworzenia
 • Dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • Uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
 • Rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
 • Stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim
 • Utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • Wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • Kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • Wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
 • Przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
 • Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność
 • Budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych
 • Rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju
 • Nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości
 • Stawianie pytań problemowych, rozwiazywanie problemów
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • Kształtowanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • Radzenie sobie z ewentualną wygraną i przegraną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania
 • Rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik
 • Wyodrębnianie w wyrazach głosek w nagłosie i wygłosie
 • Dzielenie wyrazów na sylaby
 • Globalne czytanie wyrazów
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • Porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Posługiwanie się nazwami pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • Wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • Poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

 

WIERSZYK „STRAŻ POŻARNA”

Straż pożarna szybko mknie

do pożaru spieszy się.

Wiemy o tym doskonale,

przecież jadą na sygnale.

 

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

 

1 Jeszcze Polska nie zginęła,

kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

szablą odbierzemy

REF Marsz, marsz Dąbrowski,

        z ziemi włoskiej do Polski!

        Za twoim przewodem

       złączym się z narodem.

 

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

    będziem Polakami.

    Dał nam przykład Bonaparte,

    Jak zwyciężać mamy.

FER Marsz, marsz Dąbrowski…

 

 1. Jak Czarniecki do Poznania

    Po szwedzkim zaborze,

    Dla ojczyzny ratowania

    Wrócim się przez morze.

REF Marsz, marsz Dąbrowski…

 

4 Już tam ojciec do swej Basi

   Mówi zapłakany:

   „Słuchaj jeno, pono nasi

   Biją w tarabany”.

REF Marsz, marsz Dąbrowski…